Het HerboristenGilde

Vereniging

Wij zijn een vereniging van kruidenkundigen, die een door het HerboristenGilde aangewezen opleiding hebben afgerond of wiens jarenlange kruidenervaring door het Gilde als gelijkwaardig wordt beschouwd. Wij hebben als doel het beroep Herborist te beschermen, kruidentradities in stand te houden, de kruidenkennis van onze Herboristen op peil te houden en om onderling kennis uit te wisselen.

We beogen verder om met elkaar de kwaliteit van het vak Herborist hoog te houden, door:

 • De specialisaties van onze leden inzichtelijk te maken
 • Regionale kringen met onze Herboristen te vormen, die regelmatig bij elkaar komen
 • Herboristen in opleiding toe te laten als aspirant-lid
 • Mentorschap aan te bieden aan (aspirant-)leden
 • Elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het vak, door bijvoorbeeld lezingen of (interne) publicaties

Ben je geen lid, maar heb je wel interesse in het HerboristenGilde en de toepassing van kruiden, vul dan ons lidmaatschapsformulier in. Wij informeren je hier graag over, alsmede over bestaande kruidenopleidingen en stagemogelijkheden in Nederland. Daarnaast laten we je graag nader kennis maken met de hedendaagse invulling van het kruidenvak via o.a. workshops, lezingen, kruidenrondleidingen en deelname aan kruidenevenementen.

Wat is een Herborist?

Een Herborist is een professionele kruidenkenner die eeuwenoude tradities weet te verweven met modern wetenschappelijk onderzoek en kennis. Op ambachtelijke wijze, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een grote liefde voor de natuur, plukt, droogt en verwerkt de Herborist kruiden tot kruidenproducten die thuis horen binnen een natuurlijke levenswijze en de natuurlijke gezondheidszorg.

Een Herborist, die lid is van het HerboristenGilde, is een kruidenkundige, die een door het Gilde goedgekeurde kruidenopleiding heeft afgerond of wiens jarenlange kruidenervaring door het Gilde als gelijkwaardig wordt beschouwd. Als Herboristen weten we hoe we kruiden, in het bijzonder de Europese, kunnen toepassen voor de bevordering van de gezondheid, het welzijn, persoonlijke verzorging en in voeding. Daarnaast zijn we ervaren in het verwerken van kruiden in uiteenlopende kruidentoepassingen. We combineren hierbij oude kennis van kruiden en kruidenbereidingen met recent wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten. Onze Herboristen werken vanuit een holistische visie op mens, natuur, omgeving en gezondheidsbevordering.

Eigenlijk is alles leuk aan het zijn van een kruidenkundige, maar gezien de vele mogelijkheden ervan is het onmogelijk om onszelf als Herborist overal in te verdiepen. Daarom beschikken we, naast een algemene basis, allemaal over onze eigen kruidenspecialismen. Dat maakt dat de kruidenkennis binnen het HerboristenGilde blijft groeien, zodat we je als belangstellende er nog beter over kunnen informeren en ons boeiende vak in stand kunnen houden.

Wat doet een Herborist?

We zijn ervaren in het maken van onder andere kruidentheeën, tincturen, kruidenoliën, kruidenazijnen, maceraten, siropen, zalven en natuurlijke, persoonlijke verzorgingsmiddelen.

De werkzaamheden van onze Herboristen bestaan, afhankelijk van het specialisme en werkgebied, bijvoorbeeld uit:

 • het kweken en oogsten van kruiden
 • het verwerken van kruiden in kruidenmiddelen
 • het stimuleren van het gebruik en het verkopen van kruiden
 • het geven van voorlichting, lezingen en workshops over kruiden en kruidenbereidingen

Daarnaast weten we kruiden in te zetten om het leven mee te veraangenamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van kruidenwijn en kruidenlikeuren en het toepassen van kruiden in de keuken. Als Herboristen zijn we tevens onderlegd in het professioneel inrichten van kruidentuinen.

Hoe word ik een Herborist?

Opleiding

Als HerboristenGilde vinden we het belangrijk dat er kwalitatief goede kennis over kruiden aanwezig is in Nederland en in het bijzonder onder de leden van het Gilde.
In oorsprong is het Gilde opgericht door oud-studenten van Kruidencentrum De Sprenk. Het Gilde wil haar lidmaatschap echter breder toegankelijk maken voor Herboristen, uitgaande van dezelfde kwaliteit en toepasbaarheid. Daartoe heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van kruidenopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Vanuit deze inventarisatie en naast Kruidencentrum De Sprenk zijn nu ook de volgende opleidingen aangemerkt die recht geven op een (aspirant-)lidmaatschap van het HerboristenGilde: Herba Sanitas, Syntra België (afgerond met het studiejaar ‘Kruidenverwerker’) en de Europese Academie (afgerond met het studiejaar ‘Meesterherborist’). De reden voor hun aanwijzing is, dat deze opleidingen zowel aandacht hebben voor de wetenschappelijke achtergrond van kruiden, teelt, medische aspecten van kruiden en de toepassing hiervan alsmede voor het maken van kruidenmiddelen. Daarnaast is hierbij in positieve zin de studieduur, het aantal studie-uren, de examenstof en de mate van praktijkopdrachten en –ervaring van overtuigende waarde geweest.
Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen, welke kruidenopleiding het beste bij hen past. Dit hoeven, naar voorkeur, niet de hierboven genoemde opleidingen te zijn. Wil je jezelf oriënteren op een kruidenopleiding, kijk dan onder word lid, waar meerdere kruidenopleidingen vermeld staan. Je kunt dan voor jou de meest geschikte keuze maken. Wil je meer informatie over de genoemde opleidingen, neem dan contact met ons op via info@herboristengilde.nl.
Overigens kan iedereen, ongeacht welke kruidenkennis en –opleiding, ten allen tijde ‘Vriend’ worden van het HerboristenGilde. Kijk voor meer informatie hierover onder Lidmaatschap.

Stages

Veel van onze leden hebben een eigen kruidentuin, een natuurgeneeskundige praktijk, kweken en verkopen kruiden en kruidenmiddelen of hebben op andere manieren van kruiden hun beroep gemaakt. Deze bedrijven vormen een uitgelezen kans om meer te leren over het beroep van Herborist en kruiden in het algemeen. Het is dan ook mogelijk om stage te lopen bij die Gildeleden, die zich daar voor op hebben gegeven. Ben je lid, student of wil je jezelf oriënteren op het kruidenvak, informeer dan naar stagemogelijkheden via info@herboristengilde.nl. Bied je zelf een stageplaats aan op het gebied van kruiden, laat het ons dan ook weten via hetzelfde mailadres. We komen er dan zo snel mogelijk op terug bij je.

Mentor

Al in de oudheid kenden Gildes het mentorschap. Het HerboristenGilde heeft dit nu in een nieuw jasje gestoken. Van oorsprong is een Gilde een belangenorganisatie van mensen, die hetzelfde ambachtelijke beroep uitoefenden. Opgericht om kennis en ervaring over dit beroep met elkaar uit te wisselen, om nieuwe (leerling-)leden te kunnen begeleiden en deze verder op te leiden in het vak. Degene, die van een bepaald ambacht zijn vak wilde maken, diende hiervoor in de leer te gaan bij een Gildemeester. Indien deze beoordeelde dat de leerling aan alle eisen had voldaan, benoemde hij de leerling tot gezel. De gezel trad dan in dienst van de Gildemeester, die hem na 5 tot 9 jaar een meesterproef afnam. Na het behalen hiervan mocht de gezel zich dan ook meester noemen en zijn eigen bedrijf oprichten. Dit leer- en werktraject en het Gildemeesterschap was vroeger alleen voorbehouden aan mannen.

Begeleiding

Inmiddels zijn de meeste Gildes met hun tijd mee gegaan. Ook nu blijft het echter belangrijk om de kwaliteit van ons HerboristenGilde en kruidenvak hoog te houden en om beginnende Herboristen en leerling-Herboristen mogelijkheden voor vakinhoudelijke begeleiding te bieden in de vorm van mentorschap. Wij willen hiermee bereiken, dat:

 • Onze Herboristen op professionele wijze het kruidenvak kunnen uitdragen
 • Kruideninformatie wordt uitgewisseld en vergroot
 • Het netwerk wordt uitgebreid
 • Het Gilde een belangrijk aanspreekpunt is voor wie zich verder wil verdiepen in het kruidenvak

Voor wie

Mentorschap is dan ook bedoeld voor Gildeleden, die:

 • Net hun opleiding hebben afgerond of hier nog mee bezig zijn
 • Het vak in de praktijk willen gaan uitoefenen
 • Met hun eigen kruidenbedrijf van start gaan
 • Een specialisatie willen opdoen

Zij worden begeleid door een ervaren Gildelid aan de hand van vooraf gestelde leerdoelen gedurende een met elkaar overeengekomen periode. Het mentorschap vindt plaats in de vorm van één of meerdere stages bij hetzelfde dan wel meerdere kruidengerelateerde bedrijven en organisaties. Ben je Gildelid en heb je interesse in mentorschap, laat het ons dan weten via info@herboristengilde.nl.

Missie

Als HerboristenGilde verenigen we op professionele wijze Herboristen in Nederland, die zich beroepsmatig ofwel vanuit gerichte opleidingen met kruiden bezighouden en hun kennis en ervaring met elkaar en met andere belangstellenden willen delen. We streven er naar om zowel nationaal als internationaal bij te dragen aan de bekendheid met en het gebruik van kruiden en stimuleren de teelt ervan. We bevorderen de overdracht van kennis van voornamelijk Europese kruiden, kruidenbereidingen en het in stand houden van kruidentradities. We maken hierbij gebruik van zowel wetenschappelijke kruidenkennis als van kennis die door overlevering en vanuit volksgebruik is verkregen. We volgen wettelijke regelingen op de voet en leveren zo mogelijk een bijdrage aan de uitvoering en tot standkoming hiervan in het voordeel van het kruidengebruik.

Visie

Als HerboristenGilde willen we een belangrijk aanspreekpunt zijn in Nederland op het gebied van kruiden, kruidenbereidingen en de kruidenteelt. We richten ons hiermee op (aspirant-)kruidenkundigen, kruidenliefhebbers en buitenlandse kruidenorganisaties. We combineren oude kennis van voornamelijk Europese kruiden met recent wetenschappelijk onderzoek en nieuwe inzichten voor een breed scala van kruidentoepassingen. We streven er naar om hiermee de kwaliteit en het niveau van kruidenopleidingen in Nederland te bevorderen en daarmee ook de professionaliteit van onze Gildeleden.

Doelgroepen

Naast onze leden, willen wij als HerboristenGilde graag een kruidenaanspreekpunt zijn voor kruidenliefhebbers in het algemeen en in het bijzonder voor bijvoorbeeld:

 • Aanverwante opleidingsinstituten
 • Aanverwante beroepsverenigingen
 • Andere Herboristenverenigingen in binnen- en buitenland
 • Herboristen die geen lid zijn, maar wel veel kennis hebben
 • Beoefenaars van natuurlijke geneeswijzen
 • Zelfstandigen met kruidenactiviteiten
 • Internationale kruidenorganisaties
 • Kruidengroothandels en –winkels
 • Leveranciers van natuurlijke cosmetica en schoonheidsspecialisten
 • Kruidenkwekers
 • Eigenaren van openbare kruidentuinen
 • (Sterren-)restaurants, die werken met kruiden
 • Media
 • Aanverwante vak- en consumentenbladen
 • Organisatoren van kruidenevenementen en aanverwante beurzen

Lidmaatschap

Het HerboristenGilde kent drie soorten leden:

 1. Algemene leden
 2. Leden van verdienste
 3. Aspirant-leden

1. Algemene leden

Onze algemene leden zijn in het bezit van een diploma dat voldoet aan de aannameregels uit de statuten en het huishoudelijk reglement van het HerboristenGilde.

2. Leden van verdienste

Onze leden van verdienste zijn die leden, die niet in het bezit zijn van een diploma dat voldoet aan de aannameregels, maar:

 • Die een jarenlange, omvangrijke kruidenkennis hebben opgebouwd
 • Die gedurende meer dan 10 jaar kruidenactiviteiten hebben geïnitieerd en uitgevoerd als dagelijkse invulling
 • Die dit hebben gedaan tegen een vergoedingsregeling en in opdracht van derden
 • Waarvan hun activiteiten passen bij het belang van het Gilde
 • Die kunnen voldoen aan de mate van verantwoordelijkheid, die past bij een Gildelid

3. Aspirant-leden

Aspirant-leden zijn nog bezig met hun door het Gilde aangewezen opleiding tot Herborist en kunnen door lid te zijn van het Gilde hun kennis ten behoeve van hun studie en toekomstige beroep vergroten.

Het is een oud Gildegebruik om leerlingen te steunen bij hun opleiding. Vandaar dat ook wij Herboristen in opleiding toelaten tot onze vereniging. Op deze manier leren zij van de kennis van afgestudeerde Herboristen en krijgen zij, indien gewenst, begeleiding bij het zoeken naar een stageplaats of in de vorm van mentorschap. Het aspirant-lid mag gebruik maken van alle faciliteiten, maar heeft geen stemrecht op de jaarvergadering. Het aspirant-lid kan, na het behalen van het diploma, algemeen lid worden.

Voordelen

Als je lid wordt van ons Gilde, profiteer je mee van de vele voordelen ervan:

 • Ervaren collega’s met wie je kruidenkennis kunt uitwisselen en van wie je kunt leren
 • Professionele ondersteuning door het Gilde bij het uitoefenen van het kruidenvak
 • Het digitale blad De Herborist, dat je vier keer per jaar ontvangt
 • De maandelijkse nieuwsbrief
 • Twee Gildedagen per jaar
 • Twee praktijkdagen per jaar, welke worden verzorgd door ervaren Gildeleden
 • Regionale kringen, waaraan je deel kunt nemen
 • Een besloten Facebookpagina, waar je direct vragen kunt stellen of met Gildeleden van gedachten kunt wisselen

Contributie

Om de missie en visie van het Gilde en de vele voordelen van het Gildelidmaatschap waar te kunnen maken, is het nodig om hiervoor een jaarlijkse contributie te vragen aan onze leden. De contributie bedraagt:

 • € 35,– voor algemene leden en leden van verdienste
 • € 20,– voor aspirant-leden

Het aangaan van het Gildelidmaatschap betekent dus automatisch ook een verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie. De voordelen van het Gildelidmaatschap zijn de contributie echter meer dan waard.

Aanmelden

Indien je graag lid wilt worden van het HerboristenGilde en je van mening bent dat je hiervoor in aanmerking komt, geef je dan op.

Scroll naar boven